Cập nhật văn bản Pháp luật 2021 ( tuần 1-2 tháng 8 )

BV Acharya 46
  1. Lĩnh vực lao động:

  • Số hiệu/Tên văn bản: ( ngày hiệu lực 9/8/2021 )

QUYẾT ĐỊNH 3022/QĐ-TLĐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 2606/QĐ-TLĐ VỀ CHI HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG ĐỢT BÙNG PHÁT DỊCH LẦN THỨ 4 TỪ NGÀY 27/4/2021 DO TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BAN HÀNH

  • Tóm tắt nội dung:

Theo đó, bổ sung trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 được công đoàn hỗ trợ, gồm:
– Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27/4/2021:
Được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các khoản 2, 3, 4, 5, 5b, 6 Điều 1 Quyết định 2606).
– Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01/8/2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì:
Được liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người.

 

2. Lĩnh vực thuế phí lệ phí:

  • Số hiệu/Tên văn bản: ( ngày hiệu lực 10/8/2021 )

CÔNG VĂN 2475/TLĐ NĂM 2021 BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG MIỄN ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN DO TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BAN HÀNH

  • Tóm tắt nội dung:

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) số 12/NQ-BCH ngày 16 tháng 7 năm 2021, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất như sau:
Một là, bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn: Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên.
Hai là, thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 áp dụng từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

 

3. Bất động sản:

  • Số hiệu/Tên văn bản: ( ngày hiệu lực 10/8/2021 )

CHỈ THỊ 22/CT-TTG NĂM 2021 VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.

  • Tóm tắt nội dung:

Theo đó, để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh triển khai một số nhiệm vụ sau:
– Đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh, trong đó chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.
Gửi về Bộ TN&MT có ý kiến theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 148/2020 trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh và gửi về Bộ TN&MT có ý kiến trước ngày 01/12/2021.
– Tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm (2021-2025) theo quy định và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng trước ngày 01/12/2021.
Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định; thời hạn hoàn thành trước ngày 01/9/2021.
– Chỉ đạo và thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Bình Luận

Compare listings

So sánh